يکشنبه 4 آبان 1399 _
 معاون فنی عمرانی
                            
                                                                

                                                                 نادر خیردوست - معاون فنی و عمرانی شهرداری منطقه 7