شنبه 4 بهمن 1399 _
 معاون خدمات شهری منطقه
 
                                             
                                                  یعقوب غیور - معاون خدمات شهری و اجرایی منطقه 7