سه شنبه 27 ارديبهشت 1401 _
 معاون معماری و شهرسازی
                          
                                 

                  محمد رضا رضایی - معاون معماری و شهرسازی شهرداری منطقه 7