شنبه 28 فروردين 1400 _
 معاون معماری و شهرسازی
                          
                                 

                  محمد رضا رضایی - معاون معماری و شهرسازی شهرداری منطقه 7