يکشنبه 30 دي 1397 _
 اهم وظایف معاون شهر سازی و معماری


نام :
سيروس

نام خانوادگي : مختاري

پست سازماني : معاون شهرسازي


اهم وظایف معاون شهرسازی و معماری منطقه


اقدام به صدور پروانه ساختمانی و پایان کار و گواهی عدم خلاف برای متقاضیان در محدوده تحت نظارت و کنترل کار مهندسین ناظر و ساخت و سازهای شهری

اقدام در کنترل امور مهندسین ناظر و تصدیق امضاء مالک و مهندسین ناظر دفاتر

تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمانهای بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح

بررسی و اقدام ضوابط شهرسازی طبق مقررات جاری کشور

  رسیدگی و طرح پروندهای تخلف ساختمانی در کمیسیونهای مربوطه

بررسی و اقدام در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر

نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با رعایت مقررات شهرسازی و قانون نظام مهندسی برابر با طرحهای جامع و تفصیلی شهر  با هماهنگی اداره نظارت و جلوگیری از ساخت و سازغیر مجاز

انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق