واحد سازمانی
نام کارمند :مجید نام خانوادگی:خانمحمدی
سمت سازمانی :مسئول امور قراردادها شماره تماس :