واحد سازمانی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:مرکب ساز
سمت سازمانی :مسئول املاک شماره تماس :