واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس میر محمد نام خانوادگی:سید صالحی پناهی
سمت سازمانی :مسئول نقشه برداری شماره تماس :