واحد سازمانی
نام کارمند :هادی نام خانوادگی:رئیسی
سمت سازمانی :مسئول طرح و گذربندی , مسئول جانمایی شماره تماس :