واحد سازمانی
نام کارمند :علیرضا نام خانوادگی:باقری
سمت سازمانی :رییس دستگاه نظارت پیمانهای تنظیف و خدمات شهری شماره تماس :