واحد سازمانی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:عبدی
سمت سازمانی :کارشناس روابط عمومی شماره تماس :