واحد سازمانی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:عبدی
سمت سازمانی :کارمند روابط عمومی شماره تماس :