واحد سازمانی
نام کارمند :داریوش نام خانوادگی:بافنده
سمت سازمانی :مسئول چک و تقسیط شماره تماس :