واحد سازمانی
نام کارمند :حیدر نام خانوادگی:عباسی
سمت سازمانی :محاسب شماره تماس :