واحد سازمانی
نام کارمند :قادر نام خانوادگی:قنبری
سمت سازمانی :مسئول دفتر شهردار شماره تماس :