واحد سازمانی
نام کارمند :مجید نام خانوادگی:جودی
سمت سازمانی :مسئول آمار عمران شماره تماس :