واحد سازمانی
نام کارمند :اسماعیل نام خانوادگی:داورپناه
سمت سازمانی :مسئول کارگاه امانی , مسئول زیبا سازی و ساماندهی شماره تماس :