واحد سازمانی
نام کارمند :میر محمد نام خانوادگی:صالحی پناهی
سمت سازمانی :مسئول نقشه برداری شماره تماس :