واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس آنیتا نام خانوادگی:حامدی خسروشاهی
سمت سازمانی :ناظر منطقه شماره تماس :