واحد سازمانی
نام کارمند :سعید نام خانوادگی:مهدی زاده
سمت سازمانی :مسئول دفتر معاونت خدمات شهری شماره تماس :04134381774