واحد سازمانی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:شیمیا
سمت سازمانی :مسئول ماشين آلات شماره تماس :