واحد سازمانی
نام کارمند :رفیع نام خانوادگی:هاشمی
سمت سازمانی :مسئول اموال , مسئول اعتبارات شماره تماس :