واحد سازمانی
نام کارمند :عباس نام خانوادگی:فرجی
سمت سازمانی :مسئول برنامه ریزی و توسعه شماره تماس :