واحد سازمانی
نام کارمند :محمدرضا نام خانوادگی:جباری
سمت سازمانی :مسئول تخلفات ساختمانی , مسئول سد معبر شماره تماس :