واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس محمد رضا نام خانوادگی:رضایی
سمت سازمانی :معاون شهرسازی شماره تماس :