واحد سازمانی
نام کارمند :رضا نام خانوادگی:پاشایی
سمت سازمانی :مدیر امور اداری شماره تماس :04134249712