واحد سازمانی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:عابدی
سمت سازمانی :مسئول کنترل کیفی شماره تماس :