واحد سازمانی
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:عابدینی
سمت سازمانی :ماموران فنی شماره تماس :