واحد سازمانی
نام کارمند :یوسف نام خانوادگی:حامی گلزار
سمت سازمانی :مسئول انبار شماره تماس :