واحد سازمانی
نام کارمند :هادی نام خانوادگی:پاکرو
سمت سازمانی :مسئول سرمایه گذاری و مشارکت ها شماره تماس :