واحد سازمانی
نام کارمند :ابوالفضل نام خانوادگی:مقدمی
سمت سازمانی :مسئول نوسازی , مسئول مشاغل شماره تماس :