واحد سازمانی
نام کارمند :غلامرضا نام خانوادگی:سعیدی
سمت سازمانی :مدیر شهرسازی شماره تماس :