واحد سازمانی
نام کارمند :کریم نام خانوادگی:نادرالوجود
سمت سازمانی :ماموران فنی شماره تماس :