واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس یونس نام خانوادگی:شیخ زاده
سمت سازمانی :مسئول حفاری شماره تماس :