واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس حامد نام خانوادگی:نجفی پور
سمت سازمانی :ناظر پروژه پل ها و مناسب سازی , مسئول امور امانی شماره تماس :