واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس رسول نام خانوادگی:صولت آبادی
سمت سازمانی :ناظر پروژه , مسئول مقاوم سازی و نگهداری ابنیه شماره تماس :