واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس رضا نام خانوادگی:رحمانی
سمت سازمانی :ناظر پروژه , مسئول دفتر فنی شماره تماس :