واحد سازمانی
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:قصاب جباری
سمت سازمانی :مسئول دفتر معاون اداری و مالی شماره تماس :