واحد سازمانی
نام کارمند :حسن نام خانوادگی:عباسي
سمت سازمانی :مسئول دفتر حراست و حفاظت فيزيكي شماره تماس :