واحد سازمانی
نام کارمند :مهندس یعقوب نام خانوادگی:غیور نهند
سمت سازمانی :معاون خدمات شهری و اجرایی شماره تماس :