واحد سازمانی
نام کارمند :فرامرز نام خانوادگی:خليل زاده
سمت سازمانی :مسئول دفتر شماره تماس :