چهارشنبه 23 آبان 1397 _
 معاون فنی و عمرانی


مهندس نادر خیردوست - معاون فنی و عمرانی  شهرداری منطقه 7 تبریز