يکشنبه 4 اسفند 1398 _
 منوی اصلی
 
 شهرداران
 
 معاون خدمات شهری

 

 یعقوب غیور نهند - معاون خدمات شهری و اجرایی  شهرداری منطقه 7 تبریز