چهارشنبه 28 شهريور 1397 _
 معاون خدمات شهری


مهندس یعقوب غیور نهند - معاون خدمات شهری و اجرایی  شهرداری منطقه 7 تبریز